Bérleménykezelés

» A Bérleménykezelési Osztály által bérleményellenőrzésre előre kiértesített időpontban elfoglaltságom miatt nem tudok otthon (az általam bérelt helyiségben) tartózkodni. Mi a teendőm?
Amennyiben lehetősége van rá, bízzon meg – két tanúval ellátott magánokiratban – egy másik személyt (szomszédot, rokont) azzal, hogy a bérleménykezelő bérleménybe történő bejutását biztosítsa.  Ha ez nem megoldható kérjük, hogy újabb időpont-egyeztetés érdekében vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal a kiértesítetésben szereplő telefonszámon, e-mail címen vagy hívja Bérleménykezelési Osztályunkat a 94/314-040-es központi számon.

» Meglévő lakásomat kisebbre (nagyobbra, komfortosabbra, alacsonyabb komfortfokozatúra…stb.) szeretném cserélni? Mit kell tennem?
Lakása elcserélésére kétféleképpen van lehetősége. Egyrészt módja van arra, hogy az önkormányzat által bérbevételre hirdetett helyreállított vagy helyreállításra váró lakások egyikét – amennyiben Ön, illetőleg az együtt költözők a jogszabály alapján erre jogosultak – megpályázza. Emellett lehetőség van az ún. magáncserére is, azaz a lakás – a kezelő és a polgármester előzetes hozzájárulásával történő – elcserélésére egy másik önkormányzati bérlakásra.

» Vállalnám helyreállításra váró önkormányzati bérlakás helyreállítását, amennyiben így bérlővé válhatok. Van-e erre lehetőségem? Mit kell tennem?
Van rá lehetőség, amennyiben Ön – a jogszabályi feltételek megléte esetén – sikeresen megpályáz egy helyreállításra váró bérlakást és azt saját költségén – a kezelő által meghatározott módon, minőségben, határidőben – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozza. A lakás helyreállítása előtt az elvégzendő munkákra vonatkozóan a SZOVA Zrt-vel, mint kezelővel – a tulajdonos önkormányzat rendelkezése alapján – megállapodást kell kötni. A munkák elkészültét követően – amennyiben azok a megállapodásnak megfelelően kerültek kivitelezésre – a munkákat a kezelő átveszi és a lakás-helyreállítást végző személlyel lakásbérleti szerződést köt. A lakás helyreállítása kapcsán végzett beruházásait Ön bérbeszámítás formájában „lelakhatja”.

» Honnan tudok információt szerezni az aktuálisan megpályázható helyreállított, illetőleg helyreállításra váró lakásokról?
Az aktuálisan megpályázható lakásokat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakásirodája minden esetben közzéteszi a Savaria Fórumban, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata weblapján (www.szombathely.hu), valamint a Városháza földszinti hirdetőtábláján. A pályázatok folyamatosan kerülnek meghirdetésre, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon a megpályázható bérleményekről.

» Önkormányzati lakásbérlő vagyok. Élettársamat/hozzátartozómat be szeretném fogadni bérleményembe? Van-e erre lehetőségem? Mit kell tennem?
A befogadás szabályait a lakástörvény, illetőleg a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet állapítja meg: Önkormányzati bérlakásba a bérlő – a bérbeadó és a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül is – befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének gyermekét, valamint szülőjét. A bérlő kizárólag a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult befogadni élettársát vagy testvérét, továbbá a bérleménybe jogszerűen befogadott gyermekének házastársát. A befogadást a Polgármesteri Hivatal Lakásirodájánál kell kezdeményezni. A befogadási kérelem elutasításra kerül, amennyiben a befogadni kívánt személy Szombathely közigazgatási területén beköltözhető lakástulajdonnal vagy önkormányzati bérlakással rendelkezik. A tulajdonos önkormányzat befogadáshoz történő hozzájárulása miatt a lakásbérleti szerződést nem kell módosítani.

» Önkormányzati bérlakásban lakom. Tarthatok-e állatot a bérleményben?
Az önkormányzati bérlakásokban való állattartással kapcsolatban az adott bérlemény házirendje az irányadó.

» Elhunyt bérlő hozzátartozója vagyok. Le szeretném adni az elhunyt személy lakását. Mi a teendőm?
Amennyiben a bérlő meghalt, lakását üresen, tisztán kell az örökösnek vagy a lakásban visszamaradt személynek leadni – a bérlő halálát követő 90 napon belül – a kezelő részére. A lakás helyreállítására a bérlő örököse nem köteles. A lakás leadásával kapcsolatos időpont-egyeztetés érdekében kérjük keresse a területileg illetékes bérleménykezelő kollégánkat vagy hívja Bérleménykezelő Osztályunkat a 94/314-040-es központi számon.

» Lakásbérleti jogviszonyom hamarosan lejár. Milyen feltételekkel kérhetem a bérleti jogviszonyom meghosszabbítását? Mi a teendőm?
A lakásbérleti jogviszony lejárta előtt legalább három hónappal a kezelő levélben tájékoztatja a bérlőt jogviszonya lejártának idejéről és a meghosszabbítás érdekében teendő intézkedésekről. A lakásbérleti jogviszony meghosszabbítását a lejárat előtt legalább kettő hónappal kell kérelmezni a Polgármesteri Hivatal Lakásirodájánál az erre rendszeresített űrlapon. A határidő jogvesztő, azaz annak elmulasztása esetén a bérlő kimentési lehetőséggel nem élhet. A meghosszabbítás alapvető feltétele, hogy a bérlő se lakbér, se közüzemi díj hátralékkal ne rendelkezzen (ezt igazolni is kell) és a bérlő korábbi magatartása – a kezelő álláspontja szerint – ne legyen kifogásolható (botrányos, tűrhetetlen.. stb.).

» A kezelő lakásbérleti jogviszonyomat felmondta, ki kell-e költöznöm a lakásból? (Lakásbérleti jogviszonyom lejárt, azonban a felhalmozott hátralék miatt a jogviszonyom meghosszabbítására nincs lehetőség. Ki kell-e költöznöm a lakásból?)

Igen, kivéve, ha a tulajdonos önkormányzattól (Lakásirodától) kéri jogviszonya helyreállítását és kérelmére Önt ismételten az Ön által használt lakás bérlőjévé jelölik ki. A helyreállítás iránti kérelem beadásának feltétele, hogy a kérelmező a lakbér (lakáshasználati díj)- és közüzemi díj hátralékát rendezze, korábbi magatartása – a kezelő álláspontja szerint – ne legyen kifogásolható (botrányos, tűrhetetlen…stb.) és a bérleményen belül a bérlőre háruló karbantartási kötelezettségeit teljesítse. A lakásbérleti jogviszony helyreállítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Lakásirodájához kell benyújtani.
A korábbi szabályokkal ellentétben 2011. júniusától megszűnt az a szabály, hogy csak a jogviszony megszűnéstől számított 12 hónapon belül van csak lehetőség a bérleti jogviszony helyreállítását kérni.
Nem kérheti a bérleti jogviszony helyreállítását az a lakáshasználó, akinek a kezelő a bérleti szerződését az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos é s tűrhetetlen magatartás miatt mondta fel.

» Önkormányzati bérleményemben a bérbeadót terhelő karbantartási munka (pl. gázkazán cseréje) merült fel. Érdeklődnék, hogy miért tart ilyen hosszú ideig, mire az adott munkát elvégeztetik?

Társaságunk – ideértve az önkormányzati lakásokat és helyiségeket is – több, mint 2.700 bérlemény kezelését látja el, ezen bérleményekben felmerülő karbantartási munkákat a munka fontosságára, illetőleg a rendelkezésre álló anyagi forrásokra tekintettel végeztetjük el. Itt kell megjegyezzünk, hogy az elmúlt néhány évben – a bérlők egy része által felhalmozott nagy összegű hátralékok következtében – jelentősen szűkültek azon pénzeszközeink, melyeket a karbantartási munkákra tudunk fordítani. Ezért a karbantartási munkák közül többségében csak a legszükségesebbeket (rendeltetésszerű használatot jelentős mértékben akadályozó munkákat), illetőleg az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási munkákat tudjuk elvégeztetni.    
Az adott munka megrendelése előtt a legtöbb esetben  - társaságunk belső szabályzatának megfelelően – árajánlatot is kell kérnünk több vállalkozótól és a legkedvezőbb árajánlat alapján kerül sor a megrendelésre. Többségében hatósági engedélyt, illetőleg szakvéleményt is be kell szereznünk a munka kivitelezése előtt (pl. gázszerelési munkák kapcsán kéményseprő szakvélemény, illetőleg gázterv készíttetése elengedhetetlen). Természetesen azon munkákat, amelyek a lakás rendeltetésszerű használatát – a körülményekre tekintettel – nagymértékben befolyásolják (pl. téli időszakban a fűtési rendszer cseréje) igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül megrendelni. A kivitelezést végző, tárasságunkkal keretszerződésben álló vállalkozó – az egyéb munkáitól függően – a lehető legrövidebb időn belül felveszi a kivitelezés érdekében a bérlővel a kapcsolatot.  A bérbeadót terhelő karbantartási munkák esetén a fentiek alapján szíves türelmét és megértését kérjük, egyben kérjük, hogy a kivitelezővel szíveskedjen együttműködni.

» Milyen kötelezettség terheli a bérlőt a bérlakás állapotával kapcsolatban, és mik a bérbeadó feladatai ezt illetően?
A lakás rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, szakszerű karbantartásáról a bérlő köteles gondoskodni. A karbantartási kötelezettség – különösen a speciális szakértelmet igénylő tevékenységek esetén – szakiparos bevonását is magában foglalhatja. A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki és szerkezeti állapotát a bérbeadó biztosítja. Amennyiben a lakás tartozéka, bármely berendezése üzemképtelenné válik, annak cseréje a bérbeadó kötelezettsége. Összességében elmondható, hogy a csere és a pótlás bárbeadói, míg a javítás, karbantartás bérlői kötelezettségek körébe tartozik, a lakás burkolatainak, nyílászáróinak és a lakás berendezéseinek tekintetében. Új bérleti szerződés megkötésétől számított egy éven belül a bérlakás rendeltetésszerűen használt tartozékaira, berendezéseire a bérbeadó szavatosságot vállal.

» Mikor lehet beköltözni a nyertes pályázó által megpályázott és elnyert helyreállítandó lakásba?
Az önkormányzat értesítése alapján, a nyertes pályázó és a SZOVA Zrt., mint kezelő között a bérlakás helyreállítására vonatkozóan szerződés jön létre. A helyreállítást vállaló, leendő bérlőnek a munkálatok elvégzésére a szerződésben megállapított időtartam, de maximum 6 hónap áll rendelkezésére. A leendő bérlő ezen időtartam alatt a bérlakásban életvitelszerűen nem tartózkodhat, azonban az ingatlan közüzemi díjait köteles megfizetni. A kezelő általi műszaki átvételt követően, a polgármester kijelölése alapján a bérbeszámítás mértékét és idejét is tartalmazó bérleti szerződés kerül megkötésre. A lakásbérleti szerződés megkötése után a lakásban való életvitelszerű tartózkodás a bérlő jogszabályban foglalt kötelezettsége.

» Önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiséget (üzletet, irodát, személygépkocsi-tárolót, műhelyt, raktárt stb.) szeretnék bérelni. Van-e erre lehetőségem?
Önkormányzati helyiségek bérbevételére főszabály szerint pályázat útján van lehetőség, a pályáztatást a Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Irodája bonyolítja. Az aktuális pályázatokról, illetőleg a pályázattal összefüggő feltételekről kérjük érdeklődjön az Aljegyzői Irodán. A megpályázható helyiségek listája a Vas Népe című napilapban, a Savaria Fórumban, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos weblapján (www. szombathely.hu) valamint a Városháza hirdetőtábláján is közzétételre kerül.

» Az általam bérelt önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre (üzlet, iroda, személygépkocsi-tároló, műhely, raktár) a jövőben nem tartok igényt. Milyen feltételekkel mondhatom fel a határozott időre szóló helyiségbérleti szerződést?
Amennyiben a helyiségbérleti szerződése másként nem rendelkezik, a bérlő a helyiségbérleti jogviszonyát a hónap utolsó napjára bármikor felmondhatja, azonban a felmondási idő nem lehet kevesebb három hónapnál. A felmondást a tulajdonos önkormányzathoz (Polgármesteri Hivatal, Aljegyzői Iroda) kell benyújtani. Amennyiben kérelmét a kezelőhöz adja be, nyilatkozatát továbbítjuk a Polgármesteri Hivatalba.

» Lakbér (használati díj, helyiségbér) hátralékom van. Van-e lehetőség arra, hogy a SZOVA Zrt-vel részletfizetési megállapodást kössek?
Van rá lehetőség, amennyiben nincs és nem is várható adósságkezelés. Részletfizetési megállapodás fennállása esetén alapvető feltétel, hogy az esedékes havi díjakat (bérleti, illetőleg használati díj- és járulékai) rendszeresen fizetni kell. Amennyiben részletfizetési megállapodás kötését kívánja kezdeményezni, kérjük keresse fel társaságunkat ügyfélfogadási időben

» Mi a teendőm, ha azt szeretném, hogy a lakbéremet leemeljék a bankszámlámról?
Amennyiben Ön átutalással szeretné teljesíteni a bérleményével kapcsolatos befizetési kötelezettségeit, kérjük, hogy csoportos beszedési megbízása adása érdekében keresse fel az Ön számláját vezető pénzintézetet. A csoportos beszedési megbízáshoz meg kell adnia a bérlő azonosítóját (ez a számla jobb felső részén látható hivatkozási szám), valamint a SZOVA Zrt. azon számlaszámát, ahova majd utalni kell (ez a számlaszám: 11747006-20211226). A pénzintézet a szerződés megkötéséről társaságunkat értesíteni fogja.

» Lakbértámogatást szeretnék igényelni. Mi ennek a módja?
Lakbértámogatást a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultak (bérlő, szociális szálláshasználó, bizonyos feltételek fennállása esetén a lakáshasználó, amennyiben a kizáró feltételek egyike sem áll fenn) igényelhetnek, ha a kérelem benyújtását megelőző hónapban a lakásban lakó személyeknek a megszerzett, egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum jogszabályban meghatározott többszörösét nem haladja meg. A lakbértámogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet a jogszabály szerinti nyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatal Lakásirodájához benyújtani. (A kérelem-nyomtatvány letölthető a SZOVA Zrt. honlapjáról is.) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele együttlakó személyek jövedelemigazolását, valamint a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot.
A támogatás iránti kérelmet új bérbeadás esetén a bérleti jogviszony létesítéséről számított 30 napon belül célszerű beadni. A támogatás megállapítását minden évben kérelmezni kell, több évre szóló jogviszony esetében a támogatás további megállapításra vonatkozó kérelmet november 30. napjáig be kell adni.      
A lakbértámogatásban részesülő személy a támogatás megállapításáról szóló határozatban szereplő lakbérhányadot köteles megfizetni a kezelő felé, de a fizetendő lakbér nem lehet kevesebb a mindenkori nyugdíjminimum 5%-ánál.
A lakbértámogatás igénylési módjáról, feltételeiről a kezelő évente egyszer írásban tájékoztatja a bérlőket, használókat. A lakbértámogatásra jogosultakról, a támogatás igénylési módjáról, feltételeiről részletes tájékoztatót olvashat a SZOVA Zrt. Bérleménykezelési Osztályának honlapján a tájékoztató anyagok között is.

» Elmaradt a bérleményemben a vízóra leolvasása (pl. nyaralás, kórházi gyógykezelés miatt). Van-e módom arra, hogy a vízóra állást utólagosan bediktáljam?
Amennyiben bármilyen okból kifolyólag az Ön bérleményében elmarad a vízóra leolvasása, kérjük, hogy az óra állását jelentse be személyesen ügyfélfogadási időben, diktálja be telefonon (06 94/522-960, 522-961) vagy elektronikus levélben (arkosi.richard@szova.hu vagy polgar.eszter@szova.hu) kollégáinknak. 
Célszerű, hogy minden hónapban pontos információval rendelkezzünk a bérleményben lévő vízfogyasztásról, mert amennyiben a vízóra leolvasására vagy a mérőállás utólagos bediktálására nem kerül sor, a korábbi adatok alapján becsült értéket veszünk figyelembe, ami nem minden esetben fedi a valóságot. Ez a későbbiekben a bérlő részére kellemetlenségeket okozhat (pl. többletfizetési kötelezettség).

» Mi a teendőm, ha a bérleményemben az átlagoshoz képest – annak ellenére, hogy felhasználási szokásaim nem változtak – rendkívüli mértékben megnövekedett a vízfogyasztás?
Elképzelhető, hogy a megnövekedett vízfogyasztás hátterében valamilyen műszaki meghibásodás (pl. csőrepedés, csöpögés) áll. Kérjük, hogy amennyiben azt tapasztalja, hogy ugyan felhasználási szokásai nem változtak, azonban a vízfogyasztás mennyisége jelentősen nőtt, ezt a tényt szíveskedjen jelezni hibafelvevő kollégánknak személyesen vagy a 06 94/312-775-ös telefonszámon.